Voja kega podsistema za varnost

Pridobivanje prahu Atex ali odsesavanje prahu skupaj s pravilom ATEX (ATmosphere EXplosible je vse pogosteje obravnavano vpra¹anje. Direktiva ATEX je pravni akt Evropske unije, ki govori o standardih, ki jih je treba upo¹tevati pri kombiniranih proizvodih na nevarnih, predvsem izpostavljenih obmoèjih. na zaèetku.

Trenutno bi morala biti vsaka jed, ki se proizvaja na trgu Evropske unije, nevarna s sodelovanjem z nasveti ATEX. ATEX najprej doloèa vrsto uporabljenih materialov in uporabljeno konstrukcijo. Naprave, ki izpolnjujejo te nasvete, so oznaèene z znakom CE. Proizvajalec je odgovoren za razvr¹èanje nevarnosti in dodajanje oznak za doloèen izdelek. Zbiralniki prahu so naprave, ki se pogosto uporabljajo v industriji. Uporabljajo se predvsem za zbiranje drobnih delcev prahu. Med drugim se uporabljajo v obdelavi kovin za bru¹enje, dodelavo ulitkov, peskanje, poliranje. Zbiralniki prahu veljajo za obdelavo lesa, zlasti za ekstrakcijo prahu in pri ravnanju s pra¹kastimi materiali, predvsem kemiènimi pra¹kami. Obstaja celoten postopek za ocenjevanje skladnosti proizvodov v okviru eksplozivne varnosti. Tak¹no ocenjevanje pogosto opravi neodvisni prigla¹eni organ. Med obdobjem takega ugotavljanja skladnosti se oblikuje vsa tehnièna dokumentacija, ki vsebuje seznam dokumentov med seznamom direktiv, s katerimi je naprava primerna, ki je bila upo¹tevana pri delovanju naprave. Dokumentacija mora vsebovati naslednje podatke: kakovost ¹ole in naprave, maksimalna povr¹inska temperatura naprave, uporabljena za¹èita pred eksplozijo. ATEX bi bilo treba prilagoditi zahtevam velikega urada in upo¹tevati vrednost svoje gospodarske, logistiène in kadrovske ponudbe. Stro¹ki uporabe direktive ATEX so relativno nizki v primerjavi z gro¾njami, ki jih povzroèajo eksplozije.