Vodja oddelka za ladijske kadre

Oddelek za èlove¹ke vire pa se spopada z zelo pomembnimi nalogami, ki so povezane s socialnimi zadevami in zaposlujejo zaposlene v posamezni enoti. Takrat so v podjetjih vse kadrovske in plaèilne zadeve prevzeli zaposleni na obmoèju, vsi dokumenti so bili pripravljeni roèno. Zdaj lahko preidemo na zadnje zapletene raèunalni¹ke programe. ©e posebej veljajo za vsak HR in plaèilni oddelek, saj zmanj¹ujejo tveganje napak, ki se lahko pojavijo pri roènem vna¹anju podatkov v raèunalni¹ki sistem.

Sage Symfonia Kadry tudzie¿ Plaèe so odlièen program za èlove¹ke vire, ki sodeluje s programom P³atnik, ki se pogosto uporablja za izjavo o socialni varnosti. Ta program intuitivno zbira skupine, kar pa ne pomeni, da ima lahko ¾enska, ki mu slu¾i, nekaj pomanjkljivosti pri uèenju izraèunavanja delovnega èasa ali plaèila za ljudi. ©e vedno mora nadzorovati dejavnosti programa in prejemati prave podatke.

Izraèunavanje mo¾nosti, kot so delovni èas ali plaèilo in davèni prispevki, tako preprosto èista matematika, ki temelji na sistematiki tudi na dokumentiranju èasa, ki ga delajo ljudje. Za doloèitev zadovoljstva in stopnje dela se doloèijo razlièni dejavniki: ¹tevilo opravljenih ur, kraj¹i delovni èas, pravice do dopusta, delovne dobe in veliko razliènih zadev. Èe je v podjetju veè sto zaposlenih, od katerih imajo nekateri razlièni dogovori, potem potrebujete resnièno veliko glavo - ali uèinkovit raèunalni¹ki program - ki bo izraèunal velikost prispevka in izpolnitev za èloveka. Programi, kot je Sage Symfonia, se pogosto uporabljajo v celotnih podjetjih, v katerih je dobro uveljavljena in ne ducat ljudi. Potem je treba sistematizirati razse¾nost dejavnosti in plaèila, pri izraèunu teh stvari pa obstaja resna nevarnost napak. V primeru uporabe raèunalni¹kega programa je naloga uslu¾benca za èlove¹ke vire le vesten, natanèen vnos podatkov, na podlagi katerega bo program izraèunal znesek ugodnosti.