Usposabljanje za storitve blagajne

Vsaka instalacija mora biti nekaj, kar bi moralo za¹èititi tudi pred elektriènim udarom. Tak¹na za¹èita je v doloèenem smislu zagotovljena z ozemljitvijo, ki izhaja iz povezave med drugimi kovinskimi konstrukcijami objekta.

Ob obvestilu o ozemljitvi se prito¾ujemo nad vsako ¾ico, ki je izpolnjena iz vodnika. Ta kabel najprej zdru¾i elektrificirano telo s tlemi. Tak¹na povezava povzroèi, da elektrificirani organ sprejme ali odda doloèeno kolièino dajatev, ki so nevtralizirani. Ozemljitev je prikazana iz nekaj delov. Omenjeni deli vkljuèujejo predvsem sistemske in ozemljitvene ¾ice, povezovalne kable in ozemljitveno sponko nabiralnikov, ozemljitveno palico in ozemljitvene ¾ice.Omemba ozemljitve lahko imenujemo nekaj njihovih znakov. Najprej so za¹èitne ozemljitve, ki so spoj kovinskih delov, ki vodijo elektriène naprave z ozemljitveno elektrodo. Ta zemeljska elektroda je predvsem sredstvo za za¹èito pred elektriènim udarom. Druga vrsta je funkcionalna podlaga. Doloèa se nad delovno povr¹ino. Z njihovo doloèitvijo lahko reèemo, da ima ozemljitev doloèene toèke elektriènega vezja. Primarni namen tega ozemljitve je predvsem dobro delovanje elektriène opreme tako v moteèih kot popularnih pogojih. Omogoèa uporabo nizkonapetostnih omre¾ij. Ta pomoè deluje pred uèinki prenosa veèjih napetosti na njo. Proizvaja se neprekinjeno v napravah in ¹e vedno v vseh elektriènih napravah, ki so zlahka prikljuèene na distribucijsko omre¾je ali ki se napajajo iz telesa z napetostjo nad 1 kV. Govorim o napajanju preko pretvornika ali transformatorja.Drug slog je za¹èita ozemljitve. Prva predpostavka je predvsem vloga vodenja atmosferskih izpustov v tla.Zadnji naèin je ozemljitev, ki se imenuje pomo¾na. Obièajno se naroèi, da se porabi v protipo¾arnih naèrtih. Pomemben je in se uporablja pri merjenju in varovanju projektov.