Ueinkovito upravljanje v podjetju

Na splo¹no lahko reèemo, da lahko mo¹ke s kolesi razdelimo v dve skupini: tiste, ki uporabljajo dvokolesnike kot èistej¹e, morda ¹e hitrej¹i naèin prevoza, in tiste, ki nimajo dovolj prostora za vo¾njo po te¾kem asfaltu in zahtevajo veè od svojih vozil. Posebej za drugo skupino uporabnikov smo pripravili seznam s ¹tevilnimi slikovitimi kolesarskimi potmi na Poljskem, ki jih je vredno videti z dvokolesnikom.

©lezijski Beskidi - je idealen kraj za ¾enske, ki i¹èejo vtise, ne v alpskem kolesarjenju, ampak tudi navzdol. Opozarjamo vas, da u¾ivate v lepotah Bieszczady, ne le v pogojih, ampak tudi v dobrem kolesu: na Skrzycznem, najvi¹jem vrhu Beskidov (1257 m.n.p.m, je ena najpreprostej¹ih kolesarskih poti na tem obmoèju. Na vrhu pa je v prihodnosti èudovita panorama.Kolesarska pot Visla - zato je odlièna re¹itev za ljudi, ki si prizadevajo, da bi se odpravili na nekaj- ali veèdnevno kolesarsko potovanje. Nastanitev bo zagotovljena zaradi ¹tevilnih kmeèkih kmetij. Cesta je sama po sebi izjemno enostavnej¹a kot v prej¹njem primeru, saj prevzema pot asfaltne kolesarske poti skozi Vistula. ®al pa projekt ¹e ni bil izveden, zato se morajo ljudje, ki jih zanima osrednji del ceste, sami doloèiti.Pot gnezdnih orlov - sedanja pot je odlièna re¹itev ne samo za ljubitelje kolesarskih izletov, ampak tudi za ljubitelje akcij in umetnosti, saj izberejo najstarej¹e poljske gradove, ki jih je zgradil Kazimierz Wielki. Celotna kolesarska pot poteka od Krakova do Èenstohove, je 190 km. To je zadnja ponudba za bolj praktiène kolesarje.Poljska obalna pot - ¹e ena stvar za ¾enske, ki so se zdaj zaljubile v kolesarjenje, in ¹e vedno se ne èutijo na koncu tega, da izberejo bolj ekstremne projekte. Pot Baltskega morja je pogosteje evropska kolesarska pot Euro R-10, ki se razprostira okrog Baltskega morja in teèe skozi druge dr¾ave. Poljski del poti poteka v ouwinouj¶cie, teèe skozi Ko³obrzeg, Tri-City in nazadnje v Gronów. Pot, kljub temu, da ne gre v veliko, je v¹eè in bolj izku¹enim kolesarjem, predvsem zaradi svoje bli¾ine in odliènega zdravja za morski zrak.

Kolesarske poti, predstavljene zgoraj na Poljskem, so predlogi, ki so le majhen nadomestek za to, kar Rzeczpospolita ponuja kolesarjem. Vendar lahko vsakdo, ne glede na to, ali je izku¹en kolesar ali zaèetnik, najde nekaj zase.