Tolmae za znakovni jezik

Tolmaè lahko pridobi potrebno izobrazbo ali spretnosti v èasu filolo¹kega ali jezikoslovnega ¹tudija ali med razliènimi teèaji, kjer je potrditev jezikovnega znanja obièajno posebno potrdilo. Èe poznamo tujega jezika na strokovnjaku, lahko zaènemo tolmaèa. Katere institucije nam ponujajo zaposlitev in kateri predlog je treba upo¹tevati?

Prevajalec v korporacijiNa zaèetku je vredno razmisliti o zaposlitvi kot prevajalcu, ki je stalno zaposlen v podjetju. Èe doloèena ustanova izvaja ¹tevilne vezi s tujimi podjetniki, je izvr¹itev takega polo¾aja obvezna. Zaradi tega ni nujno, da ime nosi stro¹ke, povezane z zunanjim izvajanjem prevodov, ampak tudi veèjo svobodo do primerne oblike prevajanja. Poleg tega prevajalec v podjetju poveèa ugled doloèenega podjetja, kaj ¹ele prevesti v profesionalnega prevajalca v korporaciji, ki uporablja ¹tevilne odnose z daljnose¾nimi vrednotami, je finanèno dobièkonosna.

Prevajalska agencija vs samostojniNa¹e lastne zaposlitvene mo¾nosti za prevajalca so verjetno ponudbe prevajalskih agencij. Prevajalec najpogosteje sodeluje s prevajalsko agencijo na podlagi pogodbe o pooblastilu. To je posredni¹ka dru¾ba med njim in podjetjem ali zasebnikom, ki mora prevesti dano besedilo. Nekateri prevajalci delajo kot svobodni delavci, torej dobijo slu¾bo za dom. Zadnji slog ne zagotavlja vse gotovosti glede stabilnosti naroèil, vendar dobijo veè dobièka.Vrste prevodovVrste prevodov, ki jih prevajalci lahko odra¾ajo zlasti pri vsakem pisnem prevodu, literarnem dokazilu (prevajanje knjig ali strokovnjaku, ki se nana¹a na èlanke iz danega predmeta, ki imajo specializiran besednjak. Zato je vredno specializirati v doloèenem obsegu besed, da bi lahko izvajali bolj¹e donosne, a ¹e bolj pripravljene prevode.

Prevajalèevo delo je zelo te¾ko, vedno zanimivo. Dobro deluje v vsakem znaèaju s strastjo in strastjo do ¹ole doloèenega jezika.