Tehnolo ki napredek in trg dela

V sodobnem èasu, skupaj s tehnolo¹kim napredkom, so dejavnosti, ki so se zdele te¾ke do zadnjega trenutka, postale resniène. Vse zahvaljujoè ogromnemu napredku, ki ga vsak dan izvajajo na lokalni ravni.

Nihèe ni preseneèen nad pogovori, ki so se izvajali ob ohranjanju mobilnega telefona - ba - za generacije, rojene v zadnjih ducatih letih, pomanjkanje mobilnega telefona je lepota, ki si jo je te¾ko predstavljati. Zato ta vodilni primer ka¾e transformacijo, ki obstaja v na¹i prisotnosti.

Vendar pa tehnolo¹ki razvoj pomeni tudi nastanek ¹e vedno inovativnih naprav vsakdanjega ¾ivljenja in postopno izbolj¹evanje obstojeèih stvari ¾e od nekdaj. Primer tukaj je lahko odlièna kamera iz veè desetletij. Trenutno je ena od orodij, ki pokrivajo to vrsto avdiovizualne opreme, njihova postopna miniaturizacija. Predvsem je poveèati udobje njihove uporabe, kar bo omogoèilo, da bodo vedno dostopnej¹e.

Miniaturizacija, ki jo vsi ne opazijo, ima tudi drugi vidik - lahko ogrozi obèutek zasebnosti. Na kak¹en naèin - bo vpra¹al vpadljiv skeptik. No, na primer, z vgradnjo kamere v stanovanjih, ki ne bi sumili na mo¾nost vgradnje slikovnih zapisovalnikov v njih.

Mikroskopske kamere, ker smo ¾e pri¹li do tak¹ne stopnje miniaturizacije, so lahko ni¾je od glave glave. Zahvaljujoè temu so hvale¾no orodje za navidezno vohunjenje. Za povpreèno povpreèno osebo je tako kot fikcija. Èe pa upo¹tevamo mo¾nost snemanja takega fotoaparata s tak¹no kamero, katere udele¾enci ne bi ¾eleli, da bi kdo izvedel za njegovo ustvarjanje, potem bo na celotno hipotezo padlo nekaj drugega.

Registracija mikroskopske slike se lahko uporabi, na primer, za ekonomsko inteligenco, da se vidi zakonec, ki je osumljen nezvestobe ali da opazuje èas na doloèenem mestu kot alternativno spremljanje. Brez razloga za ustvarjanje uporabe mikroskop kamere bo uporabna naprava za snemanje slik, kjer tradicionalne kamere ni mogoèe.