Stopnja amortizacije fiskalnega tiskalnika

Fiskalni tiskalniki so pogosto zamenjani z blagajnami, vendar so v tem trenutku dve razlièni napravi z razliènimi mo¾nostmi. Finanèni tiskalniki so obse¾nej¹e blagajne. V primeru blagajn, blagajna in prodajalec pomagata pri prodaji in ker ¾elimo uporabljati fiskalne tiskalnike, morajo biti obvezni raèunalni¹ki in specializirani programi.

Tovrstni tiskalniki so obièajno postavljeni v ozadje, kjer so materialne osnove bistveno moènej¹e, in sicer nekaj deset tisoè. Tako kot registrske blagajne omogoèajo tiskanje davènih prejemkov in prodaje. Obstajajo tudi posebne prednosti fiskalnega tiskalnika, ki ka¾ejo svojo prednost pred blagajnami. Ena od teh lastnosti je sposobnost nadzora inventarja izdelkov, ki jih imamo v ponudbi. Gre za napravo, s katero se je mogoèe izogniti situaciji, v kateri izdelek zmanjka zanimanja. V tak¹ne sisteme lahko vna¹ate tudi promocije. Ne samo obièajno zni¾anje cen, temveè tudi mo¾nost prodaje veè blaga v paketu po ni¾ji ceni. Potrdila lahko natisnete neposredno iz takih tiskalnikov in dodatno raèun za DDV.

Prodali so se tudi fiskalni tiskalniki z mo¾nostjo izdelave kopije potrdil. Prodajalci so dol¾ni hraniti potrdila za 5 let, kar v uspehu blagajn ali nekaterih modelov fiskalnih tiskalnikov vkljuèuje shranjevanje tiskanih potrdil prek vse te ravni. Re¹itev, sprejeta v tem primeru, je zgrajena na dveh zvitkih raèuna, kjer sta na toèki tiskanja hkrati natisnjena dva potrdila. Uvedba elektronske kopije omogoèa veliko bolj priroèno arhiviranje prodaje.

Veèje mo¾nosti fiskalnih tiskalnikov se zave¾ejo k èistej¹i nakupni ceni. Zaradi posebne programske opreme, obveznega raèunalnika, je njihova storitev zelo kompleksna in te¾ka. Zgoraj navedeni argumenti so lahko odvraèilni za majhne pisarne ali preprosto nedonosni, vendar vsakdo odloèa, kaj bodo izbrali.