Stardust 2

Na poljskem trgu je veliko podjetij z veèletnimi izku¹njami, ki se ukvarjajo z industrijskim prezraèevanjem in filtriranjem zraka. Njihova osnovna specializacija je odstranjevanje prahu, hlapov in alkoholnih pijaè v preostalih ljudi iz vadbenih okolij v industrijskem delu. Daje vam obèutek varnosti in za¹èite, ki jih bodo va¹a gradbi¹èa uèinkovito opravljala & nbsp; za dolgo delovno dobo.

Kvalificirani sodelavci s tehniènim znanjem so zagotovilo za vse in strokovno slu¾bo, od trenutka, ko je problem predstavljen do trenutka, ko je re¹en. Velike korporacije ne zagotavljajo le specifiènih naprav za filtriranje in prezraèevanje, temveè predvsem s strokovnimi nasveti v bistvu uporabe prilagojenih in zanesljivih tehniènih re¹itev. Istoèasno se inovativni raèunalni¹ki sistemi uporabljajo za doseganje visoke uèinkovitosti tako v fazi bivanja kot pri delu. Kvalificirano osebje zaposlenih zagotavlja razvoj projektov, ki izpolnjujejo doloèene evropske pogoje in standarde.

Ekipa se povezuje s strokovnjaki s smislom v tej panogi, tudi v fazi tehniènega svetovanja, kdaj in lastnost monta¾e in monta¾e strojev. V te¾kih primerih, ki zahtevajo testiranje prototipov, sodelujejo z najbolj primernimi raziskovalnimi centri.

Projekt sistema za odsesavanje prahu je proces odstranjevanja prahu, kjer so re¹itve & nbsp; prilagojene vsem potrebam potro¹nikov, in vedno zagotavljajo najbolj¹e razmerje med stro¹ki in skupino. Osnovno naèelo vseh projektnih aktivnosti je vedno v skladu z najnovej¹imi pravnimi akti in normativnimi predpisi s podroèja higiene, varnosti in delovnega okolja. Ustvarjanje poteka s pomoèjo inovativnih strojev in moène tehnologije, da bi zagotovili najbolj¹i standard izdelave in dolgo ¾ivljenjsko dobo naprav.