Sredstva ali opremo

Proizvodne hale so zelo specifiène. Zasnovani so tako, da izvajajo posebne, serijske dejavnosti, ki se pogosto ponavljajo, dokler ti ljudje ne dolgèas. To so mesta, ki jih strogo vzdr¾ujejo brigadirji, mened¾erji, direktorji in navsezadnje zunanji pregledi in revizije, nenazadnje niso neupravièeni. Ker je vsaka proizvodna dvorana brez razloga za vrsto proizvedenega blaga izpostavljena najnovej¹im dejavnikom, ki ogro¾ajo varnost, zdravje in zaslu¾ek.

Gre za gro¾nje, ki izhajajo iz neuspeha varnostnih sistemov, po¾arov ali nesreè, ki neposredno ali posredno izvirajo iz èlove¹kih pobud, ki so dinamiène, vendar ¹e vedno povezane s toksikolo¹kimi in individualnimi gro¾njami, ki poèasi, a zanesljivo vplivajo na zdravje zaposlenih v tej trgovini. Pomembno je, da v proizvodne hale namestite filtracijo prahu. Tudi v okoljih, kjer se prodaja, je nepotrebna, zaradi procesov sprememb, ki se uporabljajo za obdelavo razliènih surovin, se mikroskopski cvetni prah razliènih snovi izloèa v skupino. Tudi snovi, ki se ¹tejejo za nestrupene, z rednim vdihavanjem pri vdihavanju lahko v prihodnosti povzroèijo resno vnetje dihalnih poti.

Redno ¾ivljenje na slabo prezraèevanem podroèju, ki ni opremljeno s filtri za prah, lahko v prihodnosti povzroèi te¾ave z dihanjem ali alergije. To se ne sme podcenjevati. Vsak dan so vsi izpostavljeni ¹kodljivemu prahu in onesna¾enosti zraka v vsem. V ozadju dela, v katerem ¾ivi do 1/3 svojega dneva, ga je treba razbremeniti dejavnika, ki lahko povzroèi bolezen. Ob predpostavki, da smo okoli sebe izpostavljeni vdihavanju nevarnih hlapov, prahu in pr¹ic, se ne smemo pasivno zbujati do dodatnih zastrupitev s ¹kodljivim prahom na mestu. Filter prahu na mestu knjige je zanesljiv naèin, da se izognemo dodatnemu vdihavanju ¹kodljivih snovi v telo.

Filtri se odzovejo na resniènost gravitacije, preprosto tako, da na povr¹ini ujamejo delce prahu. Zaradi tega se v pra¹nem okolju zrak filtrira, preden oseba zaène dihati.