Raeunovodski program z revijo

Na Poljskem je veliko pravil o naèelih vodenja gospodarske kampanje. Nekateri od njih se nana¹ajo na elektronske snemalnike za prodajo. Izberemo, katere finanène naprave bodo najbolj koristne za na¹e podjetje. Na trgu obstajajo zelo dobri vzorci sredstev za ogled, mladi podjetniki pa pogosto ne vedo, kaj naj izberejo. Fiskalne naprave v Krakovu so tudi poobla¹èeni distributer in serviser, kar bo olaj¹alo izbiro najprimernej¹e blagajne za doloèeno industrijo. Najprej pa se preprièajmo, da imamo fiskalne & nbsp; ker so nekateri davkoplaèevalci izvzeti iz trenutnega cilja.

Ministrstvo za finance je 4. novembra 2014 izdalo novo uredbo v zvezi z oprostitvami obveznosti registriranja prodaje prek blagajn. V veljavi je v obdobju 2015–2016. Na ¾alost je omejila velikost davènih zavezancev, ki opravljajo storitve, v primeru zunanjih oseb in pav¹alnih kmetov, ki so bili prej opu¹èeni obveznosti obveznega bele¾enja. Enako kot odpravljanje primerov podcenjenosti prodaje, ker prodajalec ni bil dol¾an izdajati raèunov, bi obstajal le na zahtevo kupca, primeri transakcij, brez sledi v evidenci, pa so bili zelo raz¹irjeni. Obveznost izdaje potrdil za vsako prodajo bo bistveno ovirala to prakso in s tem omejila sivo cono.

Za kaj je torej davèna blagajna res dobra? Ni te¾ko prepoznati, da gre za elektronsko posodo za registracijo prodaje ter velikost DDV in prometnega davka. Po transakciji, ne glede na to, ali obstaja na primer prodaja blaga ali zamenjava kolesa v vozilu, mora prodajalec ali ponudnik storitev kupcu izdati potrdilo, katerega izvod je v zavesti naprave. Uèinek dneva prodaje ustvarja ti fiskalnega poroèila v smislu konsolidacije celotnega prihodka. Registrske blagajne, ki se uporabljajo v poljskem svetu, so tako imenovani fiskalni spomin OTP (enkratno programiranje in edinstvena ¹tevilka.Obstajata dve vrsti orodij za dostavo, ki bele¾ita prodajo. To so finanèni zneski in fiskalni tiskalniki.Registrske blagajne so naprave, ki delujejo samostojno, baza blaga in storitev (PLU, ki se sestane znotraj te institucije.Tiskalnik pa mora biti povezan z raèunalnikom, opremljenim s pravim prodajnim programom.Obstajajo tudi sistemske igralnice, ki lahko to storijo same ali sedijo v prodajnem sistemu.