Raeunalnik pri prevajaleevem delu pdf

Delo tolmaèa je izjemno pomembno in sploh odgovorno delo, saj se mora ta vpliv med dvema entitetama vrniti v pomen enega od njih na podroèju drugega. Kar se dogaja v notranjosti, se ne sme toliko ponoviti besedo za besedo, kot je bilo reèeno, temveè posredovati pomen, vsebino, bistvo izra¾anja, drugo pa je zelo pomembno. Tak¹ne ¹ole imajo ogromno mesto v komunikaciji in kogniciji ter v svojih motnjah.

Prevod je zaporeden. Kaj je ta vrsta prevoda, toda kaj verjamejo v svoje lastnosti? No, v govoru enega izmed ljudi prevajalec poslu¹a doloèeno stran te izjave. Potem lahko zapisuje in se lahko spomni, kaj ¾eli govoriti govornik. Ker ta zakljuèuje poseben vidik va¹ega govora, je vloga prevajalca izraziti njegovo izra¾anje in vsebino. Kot je bilo ¾e omenjeno, ne zahteva, da je isto dosledno ponavljanje. Zato mora biti namen smisla, misli in izjav. Po ponovitvi se govornik nadaljuje svojo pozornost in jo ponovno razdeli na doloèene znaèilnosti. In vse se dogaja sistematièno, dokler se ne re¹i odgovora ali odgovora sogovornika, ki ¹e vedno pomeni njihov lasten slog, njegova ocena pa se prevede in ponovi ¹tevilu ljudi.

Ta vrsta prevajanja ima znane odloèitve in prednosti. Vrednost je dejansko v teku. Fragmenti izrekanja, vendar pa ti segmenti lahko razbijejo pozornost in se osredotoèijo na izjave. S prevajanjem nekaterih besedil se lahko zlahka raztresete, pozabite na nekaj ali samo izloèite iz tekme. Vsi pa lahko razumejo vse in komunikacija se ohrani.