Psiho in huj anje

V pogojih pra¹enja snovi s tveganjem eksplozije je potrebno uporabljati naprave s certifikatom ATEX in konstrukcijami, ki so zasnovane in izpolnjene v skladu z naèelom ATEX, ki deluje na obmoèjih EU.

V praksi sem pri pra¹enju s prahom barve imela premog ali prah z organskim izvorom (npr. Les, najprej je koristno zagotoviti ustrezno odstranjevanje prahu. Uèinkovito èi¹èenje prahu ATEX (ekstrakcija prahu atex uspe¹no odpravlja veèino nevarnosti, vendar je v celoti uèinkovito, zato je treba uvesti ustrezno razvite in morda uèinkovite tehnolo¹ke, tehnolo¹ke in postopkovne re¹itve. Katere re¹itve?

Odstranjevanje prahu ATEX pri izvajanjuPri delu se odsesavanje prahu ATEX (skupaj z evropskimi direktivami zmanj¹a na:- uporaba lokalnih vezi, ki naj bi bile blizu virov, ki oddajajo eksplozivno atmosfero, so vezi na samonosilni roki, industrijske nape ali posebne posode,- redno sesanje povr¹in, na katerih so koncentrirane globe (na primer okrog strojnih orodij je treba za to opraviti industrijske sesalnike,- dobro ozemljitev delovnih naprav in edini sistem za odstranjevanje prahu, ker lahko povzroèi tudi elektrostatiène nabore - ozemljitev prepreèuje ta dogodek,- pravilno izdelavo kanalov za odstranjevanje prahu in njihovo varnost pred erozijo,- uporaba ventilatorjev, filtrov in orodij za odstranjevanje prahu, zasnovanih skupaj z naèelom ATEX in uporabo dobrih potrdil.Za najveèje mo¾ne za¹èite pred sistemi za zbiranje prahu ATEX eksploziji vrednosti dodatno opremiti s sistemi za ga¹enje (isker in / ali ogenj v istem obratu.