Prva predmedicinska pomoe

Recimo, da ¾elite nujno zdravni¹ko pomoè. Ne, da je to va¹e lastno telo, ampak zato, ker imamo resne te¾ave z naravno psiho, ni pomembno, ali smo se prostovoljno javili za psihiatra ali smo za svoje delovanje ali zdravje pripravili svoje misli. V vsakem primeru pa obisk psihiatra, kot na primer po uspehu katerega koli drugega strokovnjaka, zahteva ustrezne priprave.

Prvi dan za psihiatra je predvsem pogovor. Ko bomo zaèeli, bomo morali povedati o na¹ih lastnih problemih, ko smo jih prepoznali tudi zaradi tega, kar povzroèajo. Zelo te¾ko je, da se trenutek prekinitve, sposobnost zaupanja tujim ¾enskam bolezni, ki nas muèijo. Zato pomislite, kaj morate povedati zdravniku. Verjetno ne mislimo skriti nekaterih psiholo¹kih obolenj na¹ih prijateljev, ravno nasprotno. Da bi nam zdravnik lahko pomagal v vseh pogledih, mora èim bolj poznati vse elemente, povezane s prihodom svojih te¾av, zato se bo treba spomniti vseh mo¾nih dejstev, povezanih z du¹evnimi spremembami. Prav tako ne smemo biti preseneèeni, èe bi v tak¹ni fazi psihiater prosil za pogovor z na¹imi dru¾inskimi èlani in prijatelji.

Pred prvim sestankom pri psihiatru morate pregledati tudi trenutno prehrano, zdravila in zdravljenje. Na primer, akutna zastrupitev z metilnim alkoholom ali velike oku¾be lahko povzroèi depresijo, resna pomanjkljivost vitamina B1 lahko povzroèi psihozo, pomanjkanje B12 povzroèa zaspanost in sanje, kroniène boleèine in hrup, lahko pa se pojavi prehodna senzorièna preobèutljivost in èustvene nihanje. Psihiater v smislu doseganja zanesljive in popolne slike o bolnikovem zdravstvenem stanju, da se bo odloèil, da bo osebo, ki se zdravi, poslal na posebne teste. Kaj je mogoèe bistveno izbolj¹ati z dodatnim nevrolo¹kim ali internistiènim pregledom, so morda ¹e vedno potrebni naravni in urinski testi. V nekaj primerih, izjemoma, bo glava tomografija nenadomestljiva, kar bo pokazalo popolno sliko mo¾ne novosti v celotni lobanji.