Pravic star ev

Direktiva ATEX je dejstvo, katerega prednostni cilj je zagotavljanje obmoèij, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije. To naèelo je povezano s celotnimi napravami in za¹èitnimi sistemi, ki v enostavni ali posredni tehniki lahko vodijo do eksplozije metana ali premogovega prahu. Te informacije so posebej pomembne, na primer za rudnike, kjer obstaja velika nevarnost eksplozije.

To dejstvo doloèa zahteve atex v razponu zadevnih naprav. Vendar je treba opozoriti, da so to splo¹ne potrebe, ki jih je mogoèe razviti z drugimi dokumenti. Vendar pa bi morale biti zahteve, doloèene v nobenem postopku, drugaène od Direktive.Pijaèa iz rezervacij atex je potreba po preverjanju in oznaèevanju naprave ali za¹èitnega sistema v skladu z varnostnimi zahtevami. To preverja organ za obve¹èanje, vse naprave pa morajo biti opremljene z znakom CE, ki mora biti za vse varen. Oznaka CE naj bi vplivala na varnost uporabe, varovanje zdravja in varstvo okolja.Poleg tega morajo biti posode in za¹èitne metode opremljene z oznako Ex, to je s posebno oznako eksplozijske za¹èite.Naprave in za¹èitne sloge, ki bodo delovali / se bodo nahajali na obmoèjih, ki so ogro¾eni zaradi eksplozije metana ali premogovega prahu, je treba ustvariti v skladu s tehniènim znanjem. Podane so na podlagi analize mo¾nih po¹kodb pri delu. Samo zadnja pot mora biti pripravljena kot standard in ko gre za elemente.Naprave, za¹èitni sistemi, deli, podsklopi morajo biti izdelani iz takih materialov, da ne bi mogel prispevati k v¾igu v kateri koli ¹oli. To pomeni, da ne morejo biti vnetljive in poleg tega ne morejo kemièno reagirati z vsebino eksplozivov. Ka¾e, da na noben naèin ne morejo na napaèen naèin vplivati na za¹èito pred eksplozijo. Biti morajo trdni za korozijo, uporabo, elektriko, mehansko trdnost in temperaturne uèinke.Direktiva ATEX ima na koncu predvsem za¹èito èlove¹kega ¾ivljenja in zdravja.