Poveeanje elektronskega mikroskopa

Trenutno metalurgija je stvar, ki ustvarja ne le procese oblikovanja plastike in ustanovitve, temveè se ukvarja tudi s preuèevanjem skupin v makro lestvici. Na tej toèki se poskusi obièajno izvajajo na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj sto leti. In to je bila le nova metoda mikroskopije, ki se je zaèela izvajati v metalurgiji. Danes so pri delu z in¾enirskimi ukrepi nenadomestljivi. Danes so na tem podroèju izjemno pomembni metalografski mikroskopi, ki se med drugim uporabljajo za preizku¹anje kovinskih napak ali tudi njihove preboje. Nato je tehnologija slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Metallografski mikroskopi vkljuèujejo, med drugim, elektronske mikroskope, ki omogoèajo analizo atomske strukture in svetlobne mikroskope, za katere je znaèilno manj¹e poveèanje. Opazovanja, ki se izvajajo z uporabo teh orodij, so izredno pomembna, kajti zahvaljujoè temu lahko v èlanku razberemo razliène vrste mikroraèun ali jih zaènemo. Veè faznih dele¾ev je mogoèe izraèunati, pa tudi natanèno doloèanje posameznih faz. Zahvaljujoè temu smo sposobni oceniti ¹tevilo in naèin vkljuèitev ter ¹tevilne druge pomembne elemente iz elementa metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja novonastalega materiala omogoèajo resnièno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar se lahko v perspektivi izognemo ¹tevilnim ne¾elenim napakam.

Uporaba metalografskih mikroskopov je izredno pomembna, saj lahko zahvaljujoè temu odkrijemo pomanjkljivosti materiala. Vedno je vredno, da je storitev tega standarda pohi¹tva obèutljiva. Od tega preskusnega faktorja bi ga morali opraviti samo usposobljene osebe.