Posredni ka dru ba

Vsak podjetnik ima pri uèenju veljavnega raèunovodskega akta namen voditi evidenco premo¾enja dru¾be. Tak¹na registracija je registracija osnovnih sredstev.

Osnovna sredstva podjetja so: zemlji¹èa, zemlji¹èa trajne pravice u¾itka, stavbe in objekti, stroji, prevozna sredstva, oprema tudi druge naprave, katerih cena v sezoni njihovega nakupa presega tri tisoè petsto prijetnih tudi ¾eli ¾iveti v solastni¹tvu ali v lasti davènega zavezanca ali podjetja. Obveznost vpisa sredstva v register osnovnih sredstev poteka v maju, v katerem je bila kupljena.

Evidence osnovnih sredstev se bodo verjetno ohranile na polo¾aju, kupljenem na delovnih mestih, na natisnjenih straneh z dobrimi raèunalni¹kimi kartami, na roèno izdelanih zemljevidih z vleènimi tabelami ali v zvezkih brez ustreznih tabel, vendar morajo vpisi vsebovati vse podatke, potrebne za registracijo. Pogoj je izpolniti dokument, ki ga uporablja podjetje.

Osnovna sredstva se evidentirajo na platformi dokumentov, ki vsebujejo zaèetno vrednost vnesenih sredstev. Tabela za registracijo osnovnih sredstev mora biti: zaporedna ¹tevilka, datum nakupa in uporabe, podatki, ki potrjujejo nakup, opis osnovnega sredstva, simbol razvrstitve osnovnih sredstev, zaèetna cena, amortizacijska stopnja (odvisno od leta uporabe, odpis amortizacije, posodobljen zaèetno vrednost, znesek odpisov amortizacije in datum kasacije skupaj s pobudo za izvedbo. Èe prodajate izdelek, vnesite datum prodaje, èe je osnovno sredstvo unièeno, prilo¾ite poroèilo o likvidaciji. Pri razmi¹ljanju o veljavni zakonodaji mora podjetje hraniti vse dokumente, ki potrjujejo pridobitev osnovnih sredstev.