Pogodba o prostem pretoku blaga

Direktiva ATEX je obièajno ime direktive Evropske unije, ki zdru¾uje doloèbe o zahtevah, ki jih je treba sprejeti za dobièkonosne izdelke na obmoèju potencialno eksplozivnih atmosfer. To moèno spodbuja pretok blaga med vsemi dr¾avami èlanicami, ker je, kot vemo, prosti pretok izdelkov nekaj pomembnih predpostavk evropske skupnosti.

Member XXLMember XXL učinkovito povečajte svojo moškost

Na Poljskem je ostal ATEX opisano v Zakonu minister za gospodarstvo v zgodovini minimalne zahteve za opremo in za¹èitne stilov za zemlji¹èa na obmoèjih, na nevarnost eksplozije in znanja vrednostnih papirjev in izvedenih finanènih instrumentov (Direktiva ATEX 94/9 / ES.Direktiva v ¹oli opisuje zahtevane ravni varnosti in postopke, ki jih mora material narediti v zvezi z okoljem, v katerem se bo uporabljal. Ne smemo pa pozabiti, da morajo biti poleg zahtev direktive ATEX tudi vsi proizvodi skladni s smernicami, ki izhajajo iz drugega pomembnega zakona v zvezi z danim sortimentom in da lahko pridobijo zahtevana potrdila.Glavno okolje, v katerem se uporablja pravilo, so rudniki, zlasti podzemlja, izpostavljeni nastanku metana in / ali premogovega prahu. Druga ranljiva obmoèja vkljuèujejo kemiène tovarne, elektrarne, cementarne, obrate za predelavo lesa in umetna telesa. Razvrstitev prostora kot eksplozijsko ogro¾enega obmoèja je odvisna od prisotnosti eksplozivnih koncentracij v zraku in pogostosti njihovega zapisovanja. Izdelek, ki ne prejme certifikata, bi bilo treba hitro odstopiti s trga. To najprej zagotavlja varnost operaterjev in zmanj¹anje izgub, povezanih z velikimi incidenti. Zahvaljujoè ustrezni konstrukciji vse konstrukcije in dodatkov je mo¾no zmanj¹ati tveganje eksplozije na enem mestu praktièno na niè.Enote, ki certificirajo blago na Poljskem, so: UDT-CERT, ITG KOMAG, Centralni rudarski in¹titut, Eksperimentalni rudnik "Barbara" Miko³ów in OBAC - Center za testiranje certificiranja in certificiranja Sp. z o.o. s sede¾em v Gliwicah.Poleg Evropske unije veljajo certifikacijski standardi IECEx, katerih glavna naèela so usklajena z direktivo ATEX. V Evropski skupnosti certifikat IECEx ni potreben.