Plinov in prahu

V pisarni, kjer ¾ivijo prah, tekoèine, plini ali vnetljivi hlapi in ni doloèenih obmoèij, ki bi lahko bila eksplozivna, je treba nemudoma pripraviti celovit dokument, imenovan ocena nevarnosti eksplozije.Ne smemo pozabiti, da je dol¾nost delodajalca, da vzpostavi obmoèja z nevarnostjo eksplozije.

Money AmuletMoney Amulet Najboljši način za pritegnitev bogastva in življenjske sreče

Poleg tega v skladu z odstavkom 37. èlena 1. Uredba ministra za notranje zadeve in oskrba z dne 7. junija 2010 v bistvu varuje po¾ar stavb, drugih gradbenih objektov in obmoèij (Dz.U.10.109.719, tako v toèkah kot tudi na sosednja obmoèja, kjer se hranijo, shranjujejo, shranjujejo ali shranjujejo vnetljive snovi, ali kjer lahko me¹anice tvorijo eksplozijo, se izvede ocena tveganja eksplozije.V tej oceni je treba izpostaviti prostore, ki so potencialno eksplozivni. V notranjosti in zunanjih prostorih je treba doloèiti ustrezna obmoèja eksplozije. Razviti je treba grafièno dokumentacijo s klasifikacijo in dejavniki, ki lahko povzroèijo eksplozijo.

Ocena nevarnosti eksplozije je treba oblikovati v skladu z veljavnimi evropskimi standardi, med katerimi je treba omeniti, med drugim:• PN-EN 1127-1: 2011 »Eksplozivne atmosfere. Prepreèevanje hitrosti in vrednosti pred eksplozijo.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Eksplozivne atmosfere - Klasifikacija prostora - Plinsko eksplozivno okolje.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Eksplozivne atmosfere.Klasifikacija prostora. Atmosfere, ki vsebujejo vnetljiv prah,• Tehnièni standard ST-IIG-0401: 2010 "Plinska omre¾ja. Mnenje o eksplozivnih atmosferah in izdaja.• PN-EN 6079-10-14 "Eksplozivne atmosfere - Projektiranje, izbira in monta¾a elektriènih instalacij"• PN-EN 60079-20-1 "Eksplozivne atmosfere - Lastnosti materialov glede klasifikacije alkoholov in hlapov - Metode vpra¹anja in tabelarne mo¾nosti"• PN-EN 50272-3: 2007 "Zahteve za zaupanje in gradnjo sekundarnih baterij..