Opole industrijski obrat

Rezultat uspe¹nega proizvodnega obrata je veliko dejavnikov. Eden od njih je izbor proizvedenih izdelkov, za katere trg blaga poroèa o povpra¹evanju. Vendar ne smemo pozabiti, da je vrednost ponujenih izdelkov doloèena s tehnologijo uporabe stvari in s pogoji, ki jih bomo dali v proizvodnih halah.

Naèrtovanje sistemov za odsesavanje prahu - vse se premakne od oblikovanjaVeliko industrij potrebuje poseben in zasnovan prezraèevalni sistem, ki je povezan z naèrtom zbiranja prahu. Èe zaènemo z delom hrane in konèamo z metalurgijo ali livarstvom, moramo zagotoviti delovne pogoje, ki bodo ustrezali standardom, ki se zahtevajo za doloèene panoge. Naèrtovanje sistemov za odsesavanje prahu je oblikovanje sistemov za zbiranje prahu, ki cenijo vrsto dela, kdaj in opremo ter materiale, ki se uporabljajo v proizvodnih halah. Pomembna je lokacija drena¾nih kanalov, ki se morajo odra¾ati na mestu nastajanja prahu. V okolici delovnih mest, ki so ¹e posebej izpostavljena poveèanemu onesna¾enju zraka, je smiselno uporabiti lokalne izpu¹ne cevi, delovne oderje ali posebne pokrove. Za izbolj¹anje delovnih pogojev in izbolj¹anje proizvodnje se dodajo izpusti prahu na njihovem izvoru. Vendar pa si ne moremo vedno dovoliti uporabe ¹tevilnih virov toèkovnega prezraèevanja. V tem primeru lahko uporabimo sistem za èi¹èenje zoniranega zraka v katerem koli proizvodnem obratu, ki je dobro zasnovan tako, da pobira prah s tako uèinkovitostjo kot naprave na doloèenih delovnih mestih.

Slabosti te re¹itveNaroèanje posameznega projekta sistema za zbiranje prahu prina¹a ¹tevilne oprijemljive koristi, ki jih moramo zavedati. Zadnje mesto ni le v zdravju zaposlenih, ampak tudi v izbolj¹anju zanesljivosti proizvodnih linij. Uèinkoviti in tehnolo¹ko moèni sistemi za filtriranje zraka morajo podpirati vsako proizvodno trgovino, ki se ¾eli pohvaliti z izdelki najvi¹je kakovosti.