Odstranjevanje prahu v tesarskih trgovinah

Direktiva 94/9 / ES (ATEX je normativni dopis, ki se nana¹a na opremo in nadzorne sisteme. Zadevne naprave so bistvenega pomena za njihovo obdelavo v potencialno eksplozivnih atmosferah metana ali premogovega prahu. Trenutne informacije so dejstvo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. marca 1994.

In v svojem pravnem sistemu je bil predstavljen na platformi Odloka ministra za gospodarstvo z dne 22.12.2005. UL ©t. 263, toèka 2203 Glavni namen naèela je predvsem pribli¾ati zakone dr¾av èlanic, ki se dvigujejo z za¹èitnimi napravami in slogi, namenjenimi za uporabo na razdaljah, kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot sta metan ali premogov prah. Direktiva pa se uporablja za opremo in za¹èitne sisteme, ki se zaènejo uporabljati na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Hkrati je treba opozoriti, da direktiva hkrati zadeva varnostne, nadzorne in regulacijske naprave. Te jedi se uporabljajo za namen zunaj obravnavanih obmoèij in vstopajo v varno hojo do naprav in za¹èitnih stilov, ki so namenjeni za namen uporabe v potencialno eksplozivnih atmosferah.Obstajajo izjeme od direktive ATEX. Zadevni pridelek se med drugim ne sme uporabljati za medicinske pripomoèke, ki se uporabljajo v medicinskem okolju. Ni veè prilagojen za opremo za gospodinjstvo, osebno za¹èitno opremo, ladje ali transportno opremo.Ta pravni akt Evropske unije ima posebne zahteve, doloèene v posebnih standardih. Poleg tega klasificira eksplozivne krogle, ki jih i¹èe Priloga A k oporoki 1999/92 / ES ATEX137 z dne 16.12.1999 "o majhnih zahtevah za poveèanje varnosti in zdravja delavcev, ki so lahko izpostavljeni praksi v velikosti z eksplozivno vsebino".Danska in za¹èitni sistemi so lahko predmet drugih direktiv v zvezi z drugimi nastopi, ki prav tako predvidevajo pritrditev znaka CE. Ta oznaka mora biti znana, èitljiva in zanesljiva.Sedanjo direktivo bo nadomestilo novo naèelo ATEX 2014/34 / EU. Zagovarjanje zadnjega dne 20. aprila 2016.