Najem fiskalnih tiskalnikov

Welltox

®elite voditi podjetje? Ali se odloèite za delo in za druge naprave? Ne pozabite, èe ne ¾elite biti problem v davènem uradu, poskrbite za opremo, ki jo kupite. Vedeti morate, da morajo pri nakupu fiskalnih tiskalnikov izpolnjevati zahteve, brez katerih lahko povzroèite veliko te¾av.

Veliko razliènih podjetnikov razmi¹lja o tem, kje bolje kupiti fiskalni tiskalnik. Je to naèin, kako prihraniti veliko denarja in online & nbsp; na spletu ali v obratu. Popolnoma vemo, da èe ¾elimo prihraniti veliko denarja, se lahko izpostavimo kasnej¹im stro¹kom in te¾avam, ki jih na¹ tiskalnik ne bo izpolnil. Ne pozabite, da lahko pri iskanju fiskalnega tiskalnika najdete veliko podjetij, vendar vas prosimo, da potrdite, ali bodo ponujeni tiskalniki opravili svoje delo. Ne pozabite kupiti fiskalnih tiskalnikov kraków od poobla¹èenih distributerjev. Tako lahko prodajna toèka istoèasno nudi storitve vzdr¾evanja v primeru okvare naprave.

Za zakonito vodenje vizije na fiskalnem tiskalniku morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

Urediti ga je treba v:- fiskalni modul in fiskalni pomnilnik, vgrajen v ¾ep, tako da v osrednji ladji sistema ni mnenja,- tiskalnik potrdil,- dva zaslona, ki zagotavljata stalno odèitavanje.

Mora biti zmo¾en shraniti fiskalni spomin, ki je za doloèeno vrsto jedi. Hoèe biti utele¹ena v gnezdu, zgrajenem s trajno snovjo. Sklad mora zabele¾iti vsaj 1830 fiskalnih poroèil na dan, 200 nujnih ponastavitev, 30 mo¾nih sprememb davkov. Signalizacija zakljuèka med snemanjem je nujen element. Zagotoviti mora za¹èitne ukrepe, ki bodo prepreèili izbris vnosov v zapisih spomina. Vsaka davèna blagajna mora biti zavarovana s svinèevim svincem, da bi bila poceni, èe bi bila kr¹ena. Omre¾na baterija, omre¾na baterija, baterija ali akumulator morajo sprejeti vsaj 200 raèunov za izpis za dva dni brez potrebe po elektriènem napajanju. Njegovo obliko je treba prilagoditi tako, da ne morem povzroèiti nepravilnega ¹tetja prometa in zneska davènega dolga.