Mumpsu in neplodnosti

Ne glede na to, ali na prvi pogled ali zaradi kak¹nega drugega dobrega polo¾aja, preuèujemo tega èloveka, s katerim ¾elimo pre¾iveti preostanek svojega ¾ivljenja. Ko se odloèamo o zakonu in socialnem stanovanju, ¾elimo imeti svojega otroka. Dana¹nji tempo ¾ivljenja, vseprisotna elektronika, nezdrava hrana prispevajo k pojavu na¹ega zdravja in tistim, ki so nagnjeni k spoèetju otroka.

Ko preidejo drugi meseci in ¾enska ¹e vedno ne more zanositi, je veliko parov upravièenih, da si vzamejo doloèena ¾ivljenja, da bi olaj¹ali re¹itve tega primera. Kje zaèeti, ko ne moremo èakati na otroka v na¹em domu? Na zaèetku bo optimalen pristop diagnosticiranje neplodnosti v Krakovu, ki zagotavlja obse¾ne izku¹nje na zadnjem podroèju. Diagnoza je nujna za sprejetje vseh zdravilnih dejavnosti. Zahvaljujoè temu, vemo, katera ¾enska v paru ima zdravstvene te¾ave in potem bo dovolj moèna, da se zdravi. V nasprotju z napaènim preprièanjem pokajnika v dru¾bi neplodnost ne pomeni vedno, da je sodobna starost problem s preprostim telesom. Pogosto sam stanju èloveka ne pusti, da vzgaja otroke. Malo jih hodi pred raèunalnikom, se vrne domov z avtomobilom in sedi s prenosnim raèunalnikom na krogih, gleda v zaslon, vse do noèi. To ne izbolj¹a kakovosti sperme. Toplota, ki jo oddaja posoda in elektromagnetna valovanja, ¹kodujejo semu. Pitje alkohola (tudi v majhnih kolièinah ali kajenje cigaret, prav tako delamo proti slabosti iskanja plodnosti. Torej, dragi èlovek, ne krivite svojega ljubljenja, da ne morete zanositi. Ko se èas èakanja na dragega otroka poveèa, lahko hitro postanete ¾ivèni. Veliko parov v tem smislu se loèi, zato pred odloèitvijo hitro poi¹èite strokovnjaka, ki bo diagnosticiral va¹o temo in jo podprl pri skrbi za pomoè.