Modna revija 2015ory 2015

Prej¹njo soboto je bila predstavljena predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci ustvarili za prihodnjo sezono. Med obèinstvom smo lahko preverili tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Razstava je bila natanèneje izpopolnjena in vse se je konèalo brez ovir. V sredini smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Njihovo delo je vkljuèevalo popolnoma lahke in lahke tkanine z velikimi barvnimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so se najbolje ujemali z zraènimi, barvitimi maksi krili v zneskih, narejenih za kvaèkanje. Med njimi je bilo tudi navdu¹enje nad èipkami, romantiènimi oblekami in bluzami z nakitom in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ljudi, med drugim, pletene kape z zdravimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in zanimivimi cvetovi.Po konèanem nastopu je bila dra¾ba lepe poroke ustvarjena predvsem zaradi nove prilo¾nosti. Obleka je bila plaèana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek, zbran s to prodajo, bo dan v siroti¹nico. Poudariti je treba, da je podjetje pripravljeno podpreti razlièna dobra in mirna dejanja. Njen lastnik je ¾e veèkrat èakal na prodajo lastnega blaga, zato je bil predmet dra¾be celo obisk doloèene tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka pri¹la v posel danes ob odhodu maja. Poleg tega je obvestil, da blagovna znamka naèrtuje vzpostavitev spletnega podjetja, v katerem bi bile obrnjene zbirke poceni kot v stacionarnih trgovinah.Dru¾insko modno podjetje je eno najveèjih proizvajalcev oblaèil na svetu. V vsakem svetu je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, pri èemer je najprej veliko najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in arhitektov. Vsakiè, blagovna znamka vodi zbirke v zameno z glavnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda zelo priljubljene, da se tisti, ki so zjutraj ¾e pripravljeni na jutro, preden se pridru¾ijo trgovini, postavijo v velike èakalne vrste. Te zbirke so posledica tega enega dne.Rezultati tega imena iz veè let u¾ivajo veliko priljubljenost med uporabniki in za ta namen ter v tujini. Pi¹e o njej, ne uspe, da ne omeni ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in ki trdijo, da so dobièki najbolj popolna vrednost.

Oglejte si na¹o trgovino: Za¹èitna oblaèila za enkratno uporabo