Mlineek za meso 1000w

Potrebna oprema je navedena v kateri koli gostinski trgovini. Biti mora uèinkovita in profesionalna naprava. Prav tako mora izpolnjevati vse potrebne zahteve, ki se nana¹ajo na pribli¾evanje stiku z ¾ivili, tako da je ¾ivilo, predelano z njimi, realno in prijetno za potro¹nike. Tak¹na naprava bi morala biti ustrezna potrdila, ki potrjujejo sprejemanje odnosa s hrano.

Pijaèe iz najpomembnej¹ih naprav v moèi podjetij, povezanih z gastronomijo, so orodja za proizvodnjo mesa. Primer je lahko profesionalni in originalni mlinèek za meso, tj. volk za mletje mesa. Naprave tega ¾anra se pogosto uporabljajo v trgovinah z mesom ali tudi na gastronomskih obmoèjih, kot so restavracije.

Volkovi za mletje telesa so obièajno izdelani iz odliènega nerjaveèega jekla. Zahvaljujoè temu je jeklo odporno proti koroziji, razlièni kontakti pa ne pridejo v hrano. Mlinèek za meso mora dati pravi pridelek in biti aktiven, da ob doloèenem èasu obdr¾i doloèeno kolièino mesa. Vedno se doloèi v kg / uro. Visoka zmogljivost je bolj pomembna, veè strank je v trgovini ali restavraciji. Prostor ima tudi moè naprave, tudi njene dimenzije, predvsem dimenzije sita in komora telesa. Konstrukcija mora zagotavljati dobro stabilnost naprave. V ¹tevilnih prostorih, povezanih z gastronomijo, je lahko zelo pomembno, da nosite in standardno napajanje iz 230 V vtiènice.

Zelo presti¾na stvar je lahek dostop do strojne obdelave v smeri èi¹èenja. Pomembno je veè kot le naravna in ergonomska storitev. Èe bo volk uporabil modularno konstrukcijo in bo lahko dostopen dodaten pribor (npr. Razlièna sita, bo stroj la¾je prilagoditi va¹im potrebam. Prav tako je vredno obiskati na preizku¹enih proizvajalcih, saj ne bi smel biti problem z dostopom do druge dodatne opreme, pa tudi s specializiranimi vzdr¾evalnimi in servisnimi storitvami.