Metalurgija v t

Trenutno je metalurgija stvar, ki razume ne le procese oblikovanja in oblikovanja plastike, ampak se ustavi tudi pri prouèevanju skupin na makro meji. Ta projekt ponavadi izvaja teste na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je podroèje, ki se je pojavilo pred veè sto leti. In samo, odvisno od novega tipa, so se zaèele pojavljati druge vrste mikroskopov v metalurgiji. V sedanjih èasih so nenadomestljivi pri delu z in¾enirskimi izdelki. Danes so metalografski mikroskopi najbolj atraktivni na tem podroèju, ki se med drugim pridobivajo za iskanje kovinskih napak ali njihovih prebojev. To je metoda slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki bodo posveèali pozornost strukturam v atomskem stanju in svetlobnih mikroskopih, ki imajo manj¹o poveèavo. Opazovanja, opravljena z uporabo teh orodij, so izjemno pomembna, saj smo zaradi tega sposobni identificirati razliène tipe mikrorazpok v blagu ali njegovem izvoru. Mo¾en je izraèun prispevka faze in natanèno doloèanje posameznih faz. Zahvaljujoè temu lahko doloèimo tudi ¹tevilo in vrsto vkljuèkov ter ¹tevilne druge pomembne elemente iz dejstva gledanja metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja novonastalega materiala bodo kupljena za globoko opazovanje materialne strukture, zaradi èesar lahko v perspektivi prepreèimo veliko neza¾elenih neuspehov.

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega zlahka zaznavamo materialne napake. Vendar pa je upravljanje tega modela opreme zapleteno. Od zadnjega pogoja preskusa ga smejo izvajati le usposobljene osebe.