Majhna blagajna

https://neoproduct.eu/si/ling-fluent-ucinkovita-metoda-ucenja-tujih-jezikov/Ling Fluent Učinkovita metoda učenja tujih jezikov

Mislim, da smo se vsak od nas enkrat sreèali v poslovnih in bogatih supermarketih z blagajnami. Hkrati prodajalci pre¹tejejo na¹e blago in nam po¹ljejo potrdilo o prejemu. Pogosto in ne vemo, za kaj ta znesek deluje. V miru je veèina izraèunov enostavno opraviti na kalkulatorju. Zakaj je torej blagajna v mnogih ustanovah in trgovinah nujna jed?

Blagajna je registracijski znesek. Gre torej za elektronsko posodo, ki je namenjena registraciji prometa in poleg tega tudi velikosti davka. V vi¹ino davka vkljuèimo tudi davek od dohodka in DDV. Na njeno velikost vpliva prodaja na drobno. V nasprotju z videzom nekatere od teh blagajn ne vsebujejo fiskalnega spomina. Vsi nakupni podatki so zapisani v zunanjih, pravilno zavarovanih spominih. Vendar imajo davène blagajne ¹e vedno najveèji ugled. Danes so podani na Poljskem, v Italiji in Grèiji. Take blagajne imajo loèen fiskalni spomin s posebnimi lastnostmi. Oznaèeni so z edinstveno ¹tevilko. Ob koncu dneva prodaje se zneski davka zabele¾ijo pri takem blagajniku. Nato so neto in bruto vrednosti.

Prav tako je vredno ugotoviti, kdo bi moral narediti tak¹no blagajno. Verjetno je odvisen od dohodka vsakega posameznika ali posameznika. Èe prihodek prese¾e doloèeno omejitev, morate vlagati v davèno valuto. Vi¹ino stene doloèa Ministrstvo za finance. Obstaja skupina blaga, ki se lahko prodaja le, èe se ukvarja s tako blagajno. To je, med drugim, za alkohol in tobaène izdelke. Po konèanem prodajnem dnevu mora vsak zaposleni na danem blagajni opraviti dnevno fiskalno poroèilo. Nepogre¹ljiva je in je kasneje zapisana v spomin dane blagajne. Ne sme se spreminjati ali odstranjevati.

Seveda se blagajne ¹e vedno najpogosteje uporabljajo v skladi¹èih in trgovinah. Èe pa vodimo zasebno podjetje in va¹ dobièek prese¾e doloèeno mejo, moramo vlagati tudi v tak¹no elektronsko napravo. Zahvaljujoè njemu bomo lahko izpolnili nekatere formalnosti.