Liman translator

Prevajalska slu¾ba je lahko koristna za vse nas. Èe omenimo delo v tujini ali kupimo avto iz tujine ali èe se nam zgodi nesreèa v tujini, bomo prisiljeni, da jo vzamemo s pomoèjo tolmaèa z vso drznostjo. To storitev bomo potrebovali tudi, èe nameravamo ¹tudirati v tujini ali izmenjati ¹tudente.

Angle¹èina polj¹èina prevajalec, da je zaprise¾eni prevajalec, ali biti prevajalec tako imenovani navadni, tako da brez pravice do prevajanja zaprise¾enih besedil.Trenutno je zaprise¾eni prevajalec dol¾an izvesti izpit in ¹ele nato prejme vpis na seznam zaprise¾enih prevajalcev, ki ga opravi Ministrstvo za pravosodje. To pomeni, da postati zaprise¾eni prevajalec ni primerna diploma iz visoko¹olskega izobra¾evanja. Na Poljskem je bilo dovolj, da se pro¹nja za besedilo na seznamu zaprise¾enih prevajalcev prenese, ne da bi bilo treba opraviti izpit.Vse ¾enske, ki imajo pravice zaprise¾enega prevajalca, bodo lahko opravile zaprise¾eno prevajalsko slu¾bo vseh uradnih dokumentov ali tistih, ki bi jih ¾eleli predlo¾iti drugemu, sodi¹èu, bolni¹nici in drugim tovrstnim institucijam. Prevajalec je pogosto specializacija, ker je druga posebnost pravnih prevodov, drugih medicinskih ali tehniènih. Prevajalec, ki ima izobrazbo zaprise¾enega prevajalca, je lahko bolj prevajalec med poroko ali med razpravo v stilu sodnega izvedenca. Zaprise¾en tolmaè lahko spremlja in pri podpisu pogodbe z notarjem ali v drugih primerih, ki so pogosto povezani z vodenjem podjetja, na primer.Angle¹ki prevajalec, ki nima pooblastil zaprise¾enega prevajalca, ne bo mogel opraviti overjenega uradnega prevoda, ampak tudi biti uèinkovit v razliènih situacijah, povsod, kjer ni potrebe po uradni potrditvi in prevodu prevoda.vir: