Kolposkopijo in biopsijo maternienega vratu

V mnogih industrijskih obratih in skladi¹èih obstaja nevarnost eksplozije. Tak¹na nevarnost se pojavi, èe v proces vstopijo tekoèine ali trdne snovi, ki proizvajajo eksplozivne pline ali ki imajo eksplozivni potencial, èe se me¹ajo.

http://salonkama.pl/sihealthymode/catch-me-patch-me-najucinkovitejse-sredstvo-za-izgubo-teze/

Eksplozivna atmosfera se ponavadi pojavi, èe je v stanovanjih preveè temperature ali èe obstaja tako imenovani elektrièni lok. Obèasno se pojavi nevarnost eksplozije, èe v njej nastane iskra.

Posebne tovarne in industrijske trgovine so obièajno dobro za¹èitene pred eksplozijami, vèasih pa v takih stanovanjih primanjkuje premislekov, ko dokazujejo bencinske èrpalke, v katerih tveganje eksplozij pogosto povzroèajo ljudje, ki so tam - neobuèeni, nakljuèni, ki pu¹èajo cigarete na eksplozivnem kvadratu.Posebno za¹èito pred eksplozijami je treba raz¹iriti ne samo na bencinske servise, ampak tudi na letali¹èa, v èistilne naprave in na polja, kjer se pridobivajo ¾itni mlinèki. Nevarne eksplozije obstajajo tudi v ladjedelnicah, ki jih ne poznajo vsi.

V zakonu so vkljuèeni zelo omenjeni kraji, ki zahtevajo raz¹iritev posebne za¹èite pred eksplozijami. Za zakonito delovanje morajo lastniki in osebe, ki odloèajo o tak¹nih stanovanjih, dokazati, da imajo certifikate, kot so standardne certifikate ES, tudi veliko veè.

Veèino predpisov, ki se nana¹ajo na za¹èito pred eksplozijami, organizira Evropska unija, kar pomeni, da se predpisi naravno izvajajo tudi za na¹e dobro od trenutka, ko se dr¾imo Skupnosti.Vsak lastnik trgovine z nevarnostjo eksplozije mora natanèno prikazati specifiènost kraja v poroèilu in prikazati mo¾ne scenarije situacij, v katerih lahko pride do eksplozije.