Kemija vnetljivih plinov

Brezposelne osebe, ki so vpisane v zaposlitvene nazive, lahko ustvarijo 40.000. subvencije, èe se odloèijo za ustanovitev podjetja. Postopek ni preveè zapleten in obseg financiranja spodbuja tveganje.

Da bi se delo zaèelo, je treba precej pripraviti prièakovani rezultat. Pri izbiri panoge, pri pripravi poslovnega naèrta je treba upo¹tevati vsa javna in pravna bremena, ki jih je treba izdati, ter dodatne omejitve, ki izhajajo iz davènih raèunov.

Prosimo, da pri registraciji natanèno navedete vrsto posla, ki bo izveden, obliko obdavèitve in se prijavite na ZUS. Èe imate pravico plaèati premije pod ugodnej¹imi pogoji, vnesite v besedilo ZUA simbol 05700. Za ZUS lahko plaèate ni¾je obroke za 24 mesecev.

Datum ustanovitve blagajne bo doloèil vrsto poslovnega dela, ki se opravlja na misel fiziènih oseb. V izbranih primerih bi bilo treba blagajno namestiti pred prvo prodajo, v naslednjih dneh na jasen datum in v novih primerih po dose¾enem doloèenem prometu. Zato morate vnaprej iskati dobro napravo. Krakovske blagajne nudijo celoten spekter fiskalnih naprav, prilagojenih izbranim panogam.

Registracija blagajne poteka v dveh fazah. Najprej obvestite pristojni davèni urad o namenu namestitve davènega - tokrat ni konstantno, zato je obvestilo mogoèe urediti v pisarni celo en dan pred namestitvijo. Nato v 7 dneh po namestitvi obvestite urad, da je blagajna ¾e name¹èena. Èe je bila blagajna name¹èena pravoèasno, so bili pisarni predlo¾eni ustrezni dokumenti, lahko zahtevate povraèilo nastalih stro¹kov nakupa v vi¹ini 700 PLN, vendar ne veè kot 90% denarne vrednosti.

Druga pomembna odloèitev zadeva DDV. V posebnih primerih je vredno videti kot davèni zavezanec za DDV, vèasih je koristno odlo¾iti vsaj do prese¾ka doloèenega prometa - tj. 150.000 PLN. V nekaterih panogah, npr. Trgovina z gorivi ali kovinami, ustrezni podatki niso na voljo iz oprostitve, zato se morate prijaviti za DDV-papir od dneva, ko ste registrirali podjetje.