Katera smer psihologije najbolje pojasnjuje elove ko vedenje

Psihologija, smer, ki meji na prouèevanje humanistike, vsako leto privlaèi mno¾ice adeptov in navdu¹encev o uèenju o dobrem vedenju. To smer je mogoèe preuèiti na skoraj vseh te¾jih in pomembnej¹ih humanistiènih ¹olah v na¹em svetu, zato ni èudno, da vsako leto vsaj nekaj sto ljudi zapusti univerzitetne stene in se ponosno imenuje magister psihologije.

Kaj se zgodi v nekaj letih ¹tudija? V zgodnjih dveh letih na univerzi mladi adepti psihologije raziskujejo skrivnosti splo¹nega psiholo¹kega znanja, spoznajo kognitivne procese, èustveno psihologijo, se veliko nauèijo o osebnosti in uporabijo prve, pla¹ne gibe pri pridobivanju informacij o psihopatologiji. Èetrto in peto leto sta obièajno namenjena pridobivanju podrobnega znanja o specifiènih psiholo¹kih vpra¹anjih tudi za pridobivanje praktiènega znanja v èasu obveznih ¹tudentskih praks. Veèina poljskih univerz vam bo omogoèila, da dokonèate psiholo¹ke ¹tudije s posebno specializacijo, kot so forenzièna psihologija, socialna psihologija, klinièna psihologija ali psihologija delovanja in ravnanja.Katere predmete je treba vrniti na zakljuèni izpit za pridobitev psiholo¹ke diplome? Potreben je tuji jezik, ponavadi pod za¹èito obstaja tudi poljski jezik in matematika ali biologija. Seveda je treba vse te cilje upo¹tevati v raz¹irjenem stanju. Popolnoma nova, psihologija je bila pijaèa iz tistih smeri, ki so delovale enakomerno. Danes so narejeni prvi predlogi za branje tega teèaja v slogu 3+ 2, ki je vsekakor naèrtovan tako za neposredne sanje kot tudi za temne strani.In brez razloga za to, kak¹no ¹tudijo izberete, so psiholo¹ke ¹tudije prvo obdobje na poti do psiholo¹kega dela. Pravzaprav lahko ¹ele po diplomi z gotovostjo ugotovite, kateri lik ¾elite slediti. In izbira je odlièna. Lahko najdete mesto v visokih korporacijah, nadaljujete svoje znanje o podiplomskih pripravah ali zaènete izobra¾evanje v gibanju, da bi postali psihoterapevt.