Henkelman vacuum packer

Vakuumski stroj za pakiranje omogoèa zapeèatenje izdelka v namenski posodi, ponavadi v folijskem paketu, potem ko iz njega izsesava zrak.Vakuumska embala¾a vam omogoèa, da ¹e naprej ohranjate sve¾ino pakiranih izdelkov z zmanj¹evanjem rasti bakterij in plesni. Hrana, pakirana v sodobni obdelavi, je lahko celo veèkrat moènej¹a kot pri novih metodah pakiranja.

https://jinx-formula.eu/si/Jinx Repellent Magic Formula - Učinkovit način za izboljšanje življenjske situacije!

Na trgu je na voljo veè vrst vakuumske embala¾e, vendar je njihova uporaba blizu, obstajajo velike razlike v embala¾i.Stroj za pakiranje komore - po dajanju izdelka v konèno embala¾o se v komori ustvari vakuum. Med tem postopkom se iz embala¾e izvr¾ejo zraèni repi. Po zakljuèku postopka se luknja zavari. Stroji za pakiranje komor so na voljo v razliènih velikostih, od majhnih do dvo-komornih naprav, ki poveèujejo uèinkovitost pakiranja. Ta metoda strojev je vrednotena predvsem zaradi ljudi zaradi nizkih stro¹kov vzdr¾evanja ter enostavnosti in hitrosti uporabe. Uporablja se predvsem v prehrambeni industriji in trgovini.Stroj za pakiranje trakov - za razliko od strojev za pakiranje, je pakirani izdelek zunaj naprave. Vakuum dose¾e z uporabo posebne folije in postavitve odprtine vreèke, tako da izdelek ostane èim bli¾je napravi. Majhne dimenzije in visoka mobilnost v primerjavi s strojem za pakiranje v komori so velike prednosti tega standarda opreme. Vendar pa potreba po nakupu posebnega filma bistveno poveèa stro¹ke lastni¹tva. Uporablja se predvsem v prehrambeni industriji, kjer so izdelki nenavadnih oblik, npr. Divjaèinska.Embala¾a - pri strojih za pakiranje v komori izbira vrste filma ni bistveno hitra, èe je v re¹etkastem ohi¹ju. Prva vrsta strojev deluje predvsem na poceni in hitro razpolo¾ljivih gladkih filmih. Druga vrsta embala¾e zahteva uporabo narebrièene folije.