Davena blagajna bravo

Podjetniki, ki poslujejo, v katerih se uporabljajo blagajne, morajo izpolnjevati veliko zahtev. Ena od njih je obveznost, da imajo papirnate zvitke s kopijami potrdil v obdobju, opisanem v ustrezni uredbi, ki je bila podalj¹ana do leta 2013.

Herbasnorex

Do 31. decembra 2012, na podlagi Odloka ministra za finance iz leta 2008, je veljalo prehodno obdobje, v skladu s katerim je treba kopijo potrdil prikriti za obdobje dveh let. Od zaèetka leta 2013 se je shranjevanje prejemkov iz blagajne spremenilo in podalj¹alo za pet let. Davkoplaèevalci, ki so v letu 2013 prijavili prodajo na blagajne, bi morali kopirati potrdila o prodaji za leto 2012 in 2011, medtem ko je mogoèe prej¹nje kopije potrdil trajno unièiti. Vendar se morajo zavedati, da je treba arhivirane kopije prejemkov iz leta 2013 upo¹tevati do leta 2018, saj slednje od¹teje petletno obdobje od konca koledarskega leta, v katerem poteèe rok za plaèilo davka.Zakaj je treba kopije fiskalnih potrdil hraniti pet let? Najprej iz zadnjega razloga, da je èas zastaranja davène obveznosti le pet let.Obstaja veliko skrbi, ali je potrebno arhiviranje kopij potrdil do resnièno velikega roka. Po mnenju Ministrstva za finance pa je petletno obdobje pomembno za pravilnost davènih poravnav. Kopije prejemkov so edini dokaz, ki dokumentira prodajo, njeno vrednost in davène stopnje.Vendar pa potovanje zaslu¾i dejstvo, da èeprav je zakonodajalec navedel doloèeno raven za arhiviranje kopij zvitkov s finanènimi potrdili, ni navedel polo¾aja, v katerem bi morali ¾iveti shranjeno. Najcenej¹e fiskalne blagajne v Krakovu shranjujejo papirnate raèune. Dra¾je tiste z raz¹irjenim modulom upajo, da bodo arhivirale elektronske raèune. Upo¹tevati je treba tudi, da celo dejstvo likvidacije poslovne dejavnosti podjetnika nikakor ne izvzema iz zakonske obveznosti, da hrani kopije potrdil iz blagajn.