Blagajna pri likvidaciji podjetja

Vsak lastnik blagajne se zaveda trenutnega stanja, koliko odgovornosti prevzame z posedovanjem tak¹ne naprave. Fiskalna blagajna elzab jota e, tj. Naprava, ki deluje pri stalnem evidentiranju prodaje, tudi v èasu, ko sovpada z davèno upravo. Varuje podjetnike pri ohranjanju njihovega izvajanja. V èem je lahko tak¹na storitev?

Poglejmo primer tak¹nega pomembnega dokumenta, ki je dnevno poroèilo.Dnevna poroèila iz blagajne so nekatera najpomembnej¹a vpra¹anja, ki se preverjajo v primeru revizije. Zaposleni imajo pravico zahtevati njihovo predstavitev, podjetniku, ki nima tak¹nih poroèil, da uvede veliko globo. Zakaj je dnevno poroèilo tako pomembno? Odgovor ¹e zdaleè ni preprost - ta dokument je najbolj odlièen povzetek celega dneva prodaje. Trgovec mora pripraviti tak¹no poroèilo na dan, ko opravi prodajo. Ker se naslednji dan ponovno zaène prodajati, se to poroèilo imenuje tudi poroèilo o ponastavitvi. Pomemben predlog je, da brez priprave tak¹nega poroèila, ki je povzetek dneva prodaje, naslednji dan ne morete zaèeti s prodajo. Teoretièno je prodajalcem zelo te¾ko, vendar je vredno preuèiti koristi, ki izhajajo iz potrebe po pripravi in shranjevanju dnevnih poroèil iz blagajne. Vendar pa so dragocen vir ¹tevilnih pomembnih podatkov, ne le za kontrolorje iz davènega urada, ampak tudi za prodajalca. Analiza takih opisov, ki pa pomagajo pri odgovarjanju na vpra¹anja, povezana z zadnjim, katero blago se najbolje prodaja tudi v katerih dneh ali urah lahko prevzamete najpomembnej¹i promet. Trenutno obstajajo neverjetno pomembne informacije za tiste podjetnike, ki nameravajo poveèati svojo dejavnost ali privabiti kupce z novimi ponudbami. Èe ¾elijo biti privlaèni za stranke, je vredno poznati njihove sloge in preference. ©ir¹i so podatki o tem elementu, bolj pozitiven je boj za stranko. Nedoloèeno dnevno poroèilo je torej zagotovo dragocena podpora za vse podjetnike, ki so bili v najveèji meri od tistih virov informacij, ki mu jih zagotavljajo fiskalne igralnice.Naèin, na katerega naj bi podjetnik uporabil dnevno poroèilo, je torej pomemben dobièek za zadnje, kot koristen dokument za obrambo tak¹nega poroèila. Precej je odvisno od ustvarjalnosti prodajalcev, ki se na ¾alost prepogosto sklicujejo na izdelavo tak¹nih poroèil in skrbijo le za morebitni nadzor.