Blagajna novitus bravo bazar

Èeprav je potreba po obstoju novitus deon blagajne v podjetjih ¹e veèje ¹tevilo podjetnikov, je vedno mogoèe, v skladu z veljavno zakonodajo, odstraniti.

Izguba, ki je upravièena do tak¹ne re¹itve, lahko zadeva pribli¾no 100.000 poljskih davkoplaèevalcev. Od 1. marca 2015 velja obveznost uporabe teh naprav, med drugim, za davkoplaèevalce, ki opravljajo storitve na ravni popravil motorjev, frizerskih storitev, kozmetike, prehrambenih storitev, pravnih storitev, davènega svetovanja in zdravnikov. Kdo dejansko ne mora imeti blagajne? Med drugim govorijo o posebnih izjemah za posebne dejavnosti. Davkoplaèevalcu, ki opravlja delo brez subjekta, jih ni treba obvestiti na blagajni. Kdo ne potrebuje blagajne: opravljanje storitev ali storitev na podroèju radiodifuzijskih storitev, internetnih storitev, storitev, povezanih s kmetijstvom, ¾ivinorejo in rejo, elektriène energije, pare, plinastih goriv, vode v naravnem okolju, storitev, povezanih z zbiranjem odpadkov, razen nevarne, storitve, povezane z zbiranjem nevarnih odpadkov, storitve v zvezi z ravnanjem z odpadki, storitve, povezane s predelavo nevarnih odpadkov, storitve v zvezi z odlaganjem radioaktivnih odpadkov, ¾elezni¹ki, javni in primestni prevoz, po¹tne in kurirske storitve, nastanitvene pripomoèke, storitve hotelov moteli in gosti¹èa, telekomunikacijske storitve, elektronske storitve, fiziène in zavarovalni¹ke storitve, najem in pomoè pri upravljanju nepremiènin, storitve v zvezi s trgom nepremiènin, notarske dejavnosti, storitve, povezane z ¾ivljenjskim redom, storitve javne uprave arhivi, èlanske organizacije, storitve organizacij in ekstrateritorialnih sistemov.

Davkoplaèevalci, ki izvajajo zgoraj navedene predmete, lahko imajo in ¹e imajo fotografijo predmet-predmet. Pripadnost tej fotografiji je posledica prodajne skupine davkoplaèevalca. Èe je donosnost dela iz prej¹njega leta presegla 80% celotnega prometa, lahko davèni zavezanec dose¾e denarno olaj¹avo za celotno prodajo.