Biserna blagajna

Predvsem pa je treba omeniti, da kasnej¹a blagajna in fiskalni tiskalnik nista bila enaka. Potem so tu ¹e jedi, ki se med seboj bistveno razlikujejo. Èeprav se pogosto zamenjujejo, imajo nove prodajne sisteme in jih ocenjujejo z razliènimi funkcijami.

Blagajne imajo celoten sistem vodenja prodaje. Vsebujejo podatkovno zbirko èlankov in pomoèi, zato jim ni treba biti prikljuèen na katero koli drugo napravo. Tako lahko reèete, da so samozadostni. Ker so sposobni delati manj kot finanèni tiskarji, so dostopnej¹i, kar je resnièno prednost. Znano je, da vsak gleda na zadnjega, da bi ustvaril visok dobièek in hkrati najmanj porabil.Fiskalni tiskalniki so obse¾ne blagajne. Poleg zmo¾nosti tiskanja fiskalnih raèunov in upravljanja prodajnega sistema imajo tudi obse¾nej¹e funkcije. Na primer, lahko nadzorujejo inventar proizvodov, ki jih ima doloèena blagovna znamka v neposredni mo¾nosti. Zahvaljujoè tej mo¾nosti, vedno veste, kaj lahko dobite iz supermarketa v doloèenem trenutku in kaj morate kupiti ob pravem èasu. Poleg tega lahko v svoj sistem preberete razliène promocije. Ne samo obièajno zni¾anje cen, temveè tudi cenej¹a prodaja blaga v paketu, na primer: kupite dva izdelka, tretje pa dobite brezplaèno. Dodatna prednost je, da imajo funkcijo neposrednega izpisovanja raèunov z DDV, ko gre tudi za ponudbo za izbolj¹anje potrdila o prejemu pred njegovo tiskanjem. Tak¹ne mo¾nosti nimajo davènih blagajn. Pri loèevanju od fiskalnih blagajn pa niso samozadostne in pravilno delujejo, ¾elijo biti povezane z zunanjim prodajnim sistemom, to je raèunalnikom. Obstaja tudi prednost kot tudi pomanjkljivost. Bolezen je, da brez raèunalnika ni prilo¾nosti za tiskanje potrdil. Nakup raèunalnika je ¹e en stro¹ek. Prednost je v tem, da so podatki o prodaji v raèunalniku natanènej¹i in enostavnej¹i. Fiskalni tiskalniki omogoèajo bolj¹i nadzor na podroèjih, kjer so materialne baze veliko hitrej¹e. Kljub ogromni prednosti prednosti fiskalnega tiskalnika pred blagajno, preden se odloèimo za nakup, je vredno razmisliti, ali potrebujemo tak¹no specializirano opremo. Za ¾enske, ki vodijo majhne trgovine, obse¾en sistem funkcij ni tako koristen in stro¹ki blagajne so o¾ji od fiskalnega tiskalnika.