Ali lahko fiziena oseba zahteva obraeun ddv

Vsak davèni zavezanec, ki prodaja blago finanènim osebam, je odgovoren za evidentiranje prometa z uporabo blagajne. To je prilo¾nost za ustrezno poravnavo z davènimi organi. Enako velja za zakon & nbsp; zakon je prav tako neizpodbiten.

Kaj pa uspeh zlomljene blagajne?

Eron Plus

V takih primerih se zagotovi tako imenovana rezervna gotovina. Njeno bitje ni zakonska zahteva, zato je v sistemu vsakega investitorja pravoèasno razmisliti o takem spro¹èanju. Popolnoma se zbere v nasprotnem primeru izrednih razmer, ki potrebujejo popravilo ustrezne opreme. Naèeloma Zakon o DDV jasno doloèa, da davèni zavezanec, èe ni mogoèe ustvariti prometnega registra z rezervnim skladom, preneha prodajati. Rezervni sklad se lahko v praksi za¹èiti pred nepotrebnimi in nepredvidljivimi zastoji. Treba je opozoriti, da je treba pripravljenost za uporabo rezervne blagajne sporoèiti davènemu uradu, ki sporoèa o okvari pohi¹tva in prenosu znanja o nadomestni napravi.

®al, ko je bila dodana zgoraj, se pomanjkanje blagajne, vkljuèno z rezervno blagajno, strinja s potrebo po ustavitvi prodaje. Nato je nemogoèe dokonèati prodajo in tak¹no ustvarjanje je nezakonito, lahko pa velja tudi za posledice v obliki velikih finanènih bremen. Ne klièe o situaciji, v kateri bo prejemnik zaprosil za ustrezen raèun.

Èim prej je treba obvestiti o neuspehu servisne slu¾be za popravila in fiskalnih po¹tnih tiskalnikih, pa tudi o davènih organih glede vrzeli v delovanju evidenc o nakupu za fazo popravila naprave in verjetno kupcem o molku pri prodaji.

Samo v primeru spletne dra¾be podjetniku ni treba prekiniti na¹e vloge, vendar to pomeni izpolnitev veè pogojev - v vodeni evidenci mora biti natanèno navedeno, za kaj je bilo plaèilo sprejeto; plaèilo mora biti opravljeno na spletu ali po po¹ti. V tem obrazcu bo prodajalec - davèni zavezanec popoln za vstavitev raèuna z DDV.